حضور پررنگ دلسا در اولین نمایشگاه تخصصی حراست امنیت و فناوری اطلاعات در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران

/ 31 دسامبر 19

گامی متفاوت در کسب و کار، حضور پر رنگ دلسا در اولین نمایشگاه تخصصی حراست امنیت و فناوری اطلاعات در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی  ایران در منطقه ویژه پارس- بندر عسلویه

اولین نمایشگاه تخصصی حراست امنیت و فناوری اطلاعات در صنایع نفت ، گاز و پترو شیمی ایران در منطقه ویژه پارس- بندر عسلویه

 

اولین نمایشگاه تخصصی حراست امنیت و فناوری اطلاعات در صنایع نفت ، گاز و پترو شیمی ایران در منطقه ویژه پارس- بندر عسلویه

 

اولین نمایشگاه تخصصی حراست امنیت و فناوری اطلاعات در صنایع نفت ، گاز و پترو شیمی ایران در منطقه ویژه پارس- بندر عسلویه

 

اولین نمایشگاه تخصصی حراست امنیت و فناوری اطلاعات در صنایع نفت ، گاز و پترو شیمی ایران در منطقه ویژه پارس- بندر عسلویه

 

اولین نمایشگاه تخصصی حراست امنیت و فناوری اطلاعات در صنایع نفت ، گاز و پترو شیمی ایران در منطقه ویژه پارس- بندر عسلویه

 

اولین نمایشگاه تخصصی حراست امنیت و فناوری اطلاعات در صنایع نفت ، گاز و پترو شیمی ایران در منطقه ویژه پارس- بندر عسلویه

 

اولین نمایشگاه تخصصی حراست امنیت و فناوری اطلاعات در صنایع نفت ، گاز و پترو شیمی ایران در منطقه ویژه پارس- بندر عسلویه

 

اولین نمایشگاه تخصصی حراست امنیت و فناوری اطلاعات در صنایع نفت ، گاز و پترو شیمی ایران در منطقه ویژه پارس- بندر عسلویه

 

اولین نمایشگاه تخصصی حراست امنیت و فناوری اطلاعات در صنایع نفت ، گاز و پترو شیمی ایران در منطقه ویژه پارس- بندر عسلویه