دورهمی دلسا در پایان سال ۱۳۹۷

/ 19 مارس 19

دورهمی پایان سال با حضور آقای دکتر تسویه‌چی مدیر منابع انسانی گروه شرکت‌های شاتل و برگزاری انتخاب همکار شایسته سال توسط همکاران و هم‌چنین بررسی و ارایه عملکرد سال ۱۳۹۷ و …

دورهمی دلسا در پایان سال ۱۳۹۷