فریم‌ورهای زایکسل

 

 

P-660RU-T1v3s 

 NBG460 

P-793 H

 (P660HN-T1H(IPv4

VMG-1312-B10B

NBG-418N v2

 P-660HW-T1 v3 , P-650HW

(P660HN-T1H(IPv6

 

VMG-1312-T20B 

 DEL1201-T10A

 

P-660HW-T1 v2

 

NBG-419N

VMG-5301-T20A 

 DEL1202-T10B 

P-660HN-T1

 

P-660HN-T1A

DEL1312-T10B 

 

WAP3205