فریم‌ورهای زایکسل

 

 P-660RU-T1v3s   NBG460  P-793 H  (P660HN-T1H(IPv4
VMG-1312-B10B  NBG-418N v2  P-660HW-T1 v3 , P-650HW (P660HN-T1H(IPv6
VMG-1312-T20B   DEL1201-T10A  P-660HW-T1 v2  NBG-419N
VMG-5301-T20A   DEL1202-T10B  P-660HN-T1  P-660HN-T1A
DEL1312-T10B    WAP3205