گردهمایی مرور عملکرد سه ماهه دوم سال 1399

/ 23 سپتامبر 20

 

در نخستین روز پاییز 1399 ،  جلسه مرور عملکرد سه ماه دوم سال 99(Q2) با حضور مدیران، سرپرستان و تعدادی از کارشناس ارشد شرکت مهندسی تدبیر پرداز دلسا برگزار شد . در این برنامه عملکرد هر یک از واحدها بر اساس توقعات هیات مدیره، برنامه ریزی انجام شده در راستای اهداف استراتژیک سازمان و  بر اساس شاخص های تعریف شده مورد ارزیابی قرار گرفت.

طی جلسه برگزار شده نقاط ضعف، قوت و برنامه بهبود سازمان و هر یک از واحدهای فروش و بازاریابی، فنی، بازرگانی، مالی و منابع انسانی بررسی شد و اعضای سازمان متعهد و هم پیمان برای انجام وظایف خود در راستای بهبود عملکرد و پیشرفت سازمان شدند.