گردهمایی مرور عملکرد سه ماهه سوم سال

/ 29 دسامبر 20

 

پس از گذشت نه ماه از همکاری صمیمانه و همراهی  کارمندان، دلسا فصلی دیگر را همراه با ارزیابی عملکرد کارمندان خود، پشت سر گذاشت و فصلی دیگر را با امید پیشرفت و اجرای راهکارهای بهبود آغاز کرد.

 روز دوشنبه 01/10/1399، جلسه مرور عملکرد سه ماه سوم سال 1399(Q3) با حضور مدیر ارشد، سرپرستان و تعدادی از همکاران به عنوان نمایندگان واحدهای سازمان برگزار شد. در این نشست عملکرد هر یک از واحدها بر اساس توقعات هیات مدیره و شاخص ­های تعریف شده مورد ارزیابی قرار گرفت.

در پایان جلسه با هم اندیشی و رای اکثریت همکاران حاضر در جلسه، کارمند نمونه Q3 ، جناب آقای محنن خوانساری انتخاب شدند.