گردهمایی مرور عملکرد سه ماهه نخستین سال 1399

/ 18 ژوئن 20

برنامه ریزی استراتژیک درخصوص دستیابی به اهداف، تخصیص منابع و تقویت عملکرد در سازمان دارای اهمیت است،  کنترل برنامه های اجرایی و ارزیابی عملکرد نقش به سزایی در اجرای برنامه استراتژیک خواهد داشت. شرکت مهندسی تدبیر پردازدلسا در راستای اجرای ماموریت، چشم انداز و ارزش های سازمانی خود در روز سه شنبه 1399/03/27با حضور رییس هیات مدیره و مدیران ارشد خود اولین جلسه مرور عملکرد سه ماهه نخستین سال 1399 (Q1) را برگزار کرد. در این گردهمایی به منظور رعایت اصول صداقت و شفافیت در سازمان به همراه مدیران، نمایندگان دیگری از هریک از واحدهای سازمان نیز حضور داشتند.

در این نشست  جناب آقای فرهاد کرم زاده رییس هایت مدیره محترم با مرور توقعات هیات مدیره، توضیحاتی در خصوص جایگاه سازمان در داخل و خارج سازمان ارایه کردند و عملکرد سه ماه اول سال 1399، نقاط  قوت و ضعف، شاخص های مهم و برنامه های بهبودی در راستای رسیدن به اهداف پیش رو در سازمان را مورد بررسی قرار دادند.

جلسه با مرور توقعات هیات مدیره توسط سرکار خانم لیلا زنگنه کارشناس سیستم ها و روش ها آغاز شد. با توجه به  اهمیت و تاثیر بازاریابی و فروش در سازمان نخستین ارایه  با توضیحات سرپرست محترم واحد فروش و بازاریابی جناب آقای محمد علی رمضانی آغازشد، توضیحات عملکرد واحد فنی توسط جناب آقای امیررضا جلیلی ، فعالیت های انجام شده و اهمیت بازرگانی خارجی توسط خانم صفورا رجبی، پیشبرد وضعیت منابع مالی با توضیحات سرکار خانم کیارش پور، شرح اقدامات انجام شده در منابع  انسانی و روابط عمومی توسط خانم دنیا فرخنده کیش و در نهایت با برگزاری پرسش و پاسخ ، توضیحات درخصوص تحلیل اقدامات انجام شده و اهمیت نقش برنامه های بهبودی توسط مدیر محترم جناب آقای فرهاد کرم زاده پایان یافت.